ADHD og ernæring - biobank

Omega-3 er nødvendig for sentralnervesystemets/hjernens utvikling og er viktig i forebyggingen av hjerte-/karlidelser.

​Omega-3 må tilføres via kosten. Det er påvist effekt av omega-3 på læringsevne, kognitive evner og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD, mens andre studier ikke bekrefter dette. 

Studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega -3 er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. 

Hovedformålene med denne studien er: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på a) ADHD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker b) kognitive funksjoner, språk- og lærevansker og c) om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder.

Ansvarshavende
Siv Kvernmo

Periode
2017 ->

Donorer
Ca. 300

Antall prøver
900

Prøvetype
Fullblod, serum, plasma

Sist oppdatert 27.11.2017