Skal pasienten screenes for resistente mikrober?

Resistente mikrober er en stadig større utfordring, og pasienter som har vært eksponert for disse bør screenes før innleggelse. Vi har hatt MRSA screening siden 2009, og siden har flere resistente mikrober kommet i fokus.

Publisert 06.06.2024

For å gjøre det enklere å få oversikt over indikasjoner for screening, hvilke mikrober pasienten skal screenes for og hvilke prøver som skal tas, har Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeidet screeningpakker.

Når det er indikasjon for screening for resistente mikrober av pasienter eller helsearbeidere velges aktuell screeningpakke. Indikasjon for hvilke pakker som skal velges finnes i Laboratoriehåndboka. Her finnes også mer informasjon om prøvetaking, inkludert en tabell som viser hvor prøvene skal tas fra og hvilket transportmedium som skal benyttes.

Vi ser at det gjøres endel feil mht. screening. De vanligste feilene er:

  • Pasienter screenes uten sikker indikasjon. F.eks. trenger ikke pasienter å screenes før enkle polikliniske konsultasjoner i sykehus, kun før/ved innleggelse eller dagbehandling/dagkirurgi
  • Pasienter med indikasjon «utland» screenes ikke for alle aktuelle mikrober. F.eks. leveres prøver til MRSA-screening, men ikke rektumprøve til screening for ESBL og VRE.

Feil screening medfører risiko for spredning av resistente mikrober, eller risiko for unødig isolering av pasienten.

Forhåpentligvis vil screeningpakkene gjøre det lettere og heve kvaliteten på screeningen. Husk kliniske opplysninger!

Vurdering av hvilke pasientgrupper som skal screenes

Bilde 1. Utdrag fra flytskjema for screening. I Laboratoriehåndboka vil det til enhver tid ligge oppdatert skjema.

Hvordan det skal screenes for de enkelte mikrobene

Bilde 2. Utdrag fra tabell over prøvetaking. I Laboratoriehåndboka vil det til enhver tid ligge oppdatert tabell.