Serologisk diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae legges ned

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har besluttet å legge ned Mycoplasma pneumoniae- og Chlamydia pneumoniae-serologi. Analysene har begrenset klinisk verdi da testene har lav sensitivitet og spesifisitet, og prøvesvar kommer som regel sent i infeksjonsforløpet.

Eirik Steinland, kvalitetskoordinator ved avdeling mikrobiologi og smittevern
Publisert 04.09.2018
Sist oppdatert 07.02.2024
Nasopharynxprøve på virustransportmedium til PCR har lenge vært anbefalt fremfor serologi og AMS tilbyr sensitive og robuste PCR-analyser som gir mer tidsriktig og sikrere diagnostikk enn serologi.
 
Nedleggelsen begrunnes i flere faktorer. Det er høy seroprevalens for IgG mot begge agens i befolkningen på grunn av hyppig primærinfeksjon og reinfeksjon. Sikker serologisk diagnose av aktuell infeksjon krever derfor påvisning av titerstigning i konvalesent serum sammenlignet med akutt serum. 
 
I praksis leveres kun akutt eller konvalesent serum og vi står igjen med en enkeltstående kvantitativ vurdering av IgM. IgM er noe uspesifikk og lite sensitiv i en setting med reinfeksjon. Vi har observert en høy andel med sannsynlig falsk positive resultater og ytelse i sammenlignende prøver har vært utilfredsstillende. 
 
Videre fører synkende etterspørsel til at prøver må samles opp før analyse. Dette forsinker prøvebehandlingen ytterligere. Da analysene i tillegg er svært arbeidskrevende, velger AMS å lege ned tilbudet.