Nytt tilbud ved Geriatrisk seksjon UNN Tromsø

Med flere eldre ønsker vi å vurdere vårt tilbud. Vi har derfor åpnet for flere elektive pasienter. Vårt fagområde er i hovedsak somatiske tilstander, og har til nå for det meste vært kun øyeblikkelig hjelp-pasienter (akutt redusert almenntilstand eller akutt delirium, av ukjent årsak).

Publisert 14.03.2024
Sist oppdatert 19.03.2024

Vi ønsker å ha et tilbud til pasienter med sammensatte behov, eller særskilte behov, hvor fastlege (eller andre henvisere) ikke kommer i mål med utredning/behandling av pasient.

Se under eksempler for hva vi ser for oss.

 Vi tenker innleggelse 2-5 dager, avhengig av problemstilling/hva ønskes vurdert.

Aktuelt opptaksområde

Tilbudet gjelder UNN Tromsøs nedslagsfelt som lokalsykehus i denne omgang.

Senja/deler av Midt-Troms ved områdegeriatrisk tjeneste (OGT) har allerede noe tilbud for pasienter fra området, og vi samarbeider tett med dem i forhold til pasienter.  DMS Nord-Troms (Sonjatun) har også et lignende tilbud hvor noen av disse problemstillingene kan vurderes.  

Ved distriktsmedisinsk senter på Sonjatun er det tre senger tilhørende UNN som fortrinnsvis kan brukes til pasienter fra Nord-Troms.

Det gjelder pasienter fra Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa.

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken har det overordnede fagansvar for tjenesten. Det faglige behandlingsansvar for den enkelte pasient ligger hos lokal lege ved DMS Sonjatun og teamet der.

Sengene er ikke et tilbud om spesialisert rehabilitering slik det har vært tidligere.

Henvisninger vurderes fortløpende på ukedager av teamet lokalt.

Døgnsenger med tverrfaglig somatisk tilbud ved Sonjatun tilbys følgende grupper:

 • Pasienter innlagt ved sykehus og som er i en avsluttende prosess av sykehusoppholdet. Pasientene skal ha fortsatt behov for tilbud i spesialisthelsetjenesten, men på et lavere behandlingsnivå.
 • Hjemmeboende pasienter som trenger opphold som ledd i kartlegging, avklaring og et samlet tilbud, inkludert terapeuttjeneste, utover det et kommunalt tilbud kan gi.
 • Øvrige etter avtale med DMS.

Pasienter som ikke egner seg for opphold i døgnsenger på Sonjatun:

 • Behov for mer utredning og behandling på et sykehusnivå (røntgen, blodprøver, spesialistbehov, etc) utover det tilbudet som finnes ved DMS.
 • Behov for høyere grad av overvåkning og tilsyn.
 • Behov for daglig legevurdering, inkludert helg.
 • Moderat til alvorlig demente.
 • Betydelig delir, eller høy fare for dette.
 • Utskrivningsklar direkte til kommunal plass.
 • Behov for spesialisert rehabilitering.

Ved behov for å diskutere indikasjon for henvisingen, kan følgende personer kontaktes:

 • Haakon Ljosland, Lege DMS Nordreisa (tlf. 98 81 90 67)
 • Hanna Marita Hansen, leder DMS (Tlf. 77 58 81 86)
 • Gunhild Ag, seksjonsleder geriatrisk seksjon, UNN (tlf.77 62 81 56)
 • Jostein Bentzen, avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, UNN (tlf. 77 75 40 86)

Henvisning

Henvisning sendes til geriatrisk seksjon UNN Tromsø.

Hvilke pasienter kan henvises?

Vi tar gjerne imot innspill til aktuelle grupper av pasienter.

Årsaker til henvisning kan være:

 • Nyoppstått falltendens
 • Ernæringssvikt
 • Smerteproblematikk
 • Skrøpelighetsvurdering
 • Kognitiv utredning/kartlegging
 • Pasienter henvist til poliklinikk som trenger flere dager for utredning

Alle problemstillinger ovenfor kan være årsak til henvisning, enten enkeltvis eller samlet.

Kriterier for elektiv innleggelse:

 • Pasienter fra sykehjem henvises ikke til oss. Må være spesielle tilfeller der sykehjemslege ikke kommer i mål.
 • Ha kommunale tjenester fra tidligere, der aktuelt. Vi ser det ikke naturlig å være første ledd i å vurdere kommunale behov.
 • Må kunne skrives ut tilbake til hjemmet innen/senest fredag.
 • Dersom mange problemstillinger kan man vurdere å dele opp innleggelsen.

Kontakt

Gunhild Ag (leder geriatrisk seksjon) på tlf 77 62 81 56

eller

Geriatrisk bakvakt på vaktmobil 97 56 80 25