Nye referanseområder for serumkonsentrasjonsmåling av sentralstimulerende legemidler

Sentralstimulerende legemidler brukes hovedsakelig ved behandling av ADHD. Serumkonsentrasjonsmåling av disse midlene kan være aktuelt for blant annet å monitorere effekt av behandling, vurdere etterlevelse og fange opp eventuelt misbruk.

Siri Amundsen, overlege på klinisk farmakologi/laboratoriemedisin
Publisert 10.09.2019
Sist oppdatert 25.09.2019
Referanseområdene for sentralstimulerende legemidler har tidligere vært uklart definert, og ulike analyselaboratorier i Norge har praktisert forskjellige referanseområder. Det klinisk-farmakologiske fagmiljøet i Norge har derfor utarbeidet felles referanseområder som nå vil være gjeldende. Ved Laboratoriemedisin, UNN Tromsø tar vi i bruk de nye referanseområdene i løpet av juli 2019.

De nye referanseområdene er basert på at prøvetaking skjer 4-8 timer etter inntak av siste dose, se tabell under. Det er viktig å understreke at referanseområdene er definert på farmakokinetisk grunnlag og angir forventet konsentrasjonsområde ved bruk av vanlige terapeutiske doser av de ulike midlene. Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og klinisk effekt for disse midlene er imidlertid ikke entydig dokumentert, og optimal serumkonsentrasjon vil variere mellom enkeltpasienter.

Rekvirenter gjøres oppmerksom på at ved overgang til nye referanseområder vil serumkonsentrasjonsmåling ved bruk av metylfenidat utføres på den inaktive hovedmetabolitten ritalinsyre da denne er mer stabil. Det nye referanseområdet gjelder ritalinsyre og kan ikke sammenlignes med tidligere angitt referanseområde for metylfenidat. I en overgangsfase vil vi gi ut svar både på metylfenidat og ritalinsyre.

Medikament​Markedsførte preparater i Norge i 2019Nytt referanseområde (nmol/L)​Anbefalt tid for blodprøvetaking
Metylfenidat

​Concerta Delmosart Equasym
Medikinet Methylphenidate Metylfenidat
Ritalin

​1000-4000*​4-8 timer etter siste inntak
Amfetamin​Attentin (deksamfetamin) Aduvanz (lisdeksamfetamin) Elvanse(lisdeksamfetamin)​100-800**​4-8 timer etter siste inntak
Atomoksetin​Strattera​300-4000​4-8 timer etter siste inntak

* På grunn av dårlig holdbarhet av metylfenidat i serum anbefales det å analysere hovedmetabolitten ritalinsyre. Referanseområdet gjelder derfor for ritalinsyre. Ved terapeutiske doser vil serumkonsentrasjoner av morsubstansen metylfenidat oftest være <100 nmol/L hos barn og <150 nmol/L hos voksne, 4-8 timer etter siste inntak.

** Referanseområdet gjelder ved bruk av deksamfetamin/lisdeksamfetamin. Ved bruk av racemisk amfetamin er det ikke definert noe referanseområde.