Endring i labsvar fra sykehusene

Pasientens prøvesvar skal innføres i løpet av 2024. Da vil alle, både helsepersonell og pasienten selv få tilgang til prøvesvar, uavhengig av hvor prøven er tatt og analysert.

Publisert 04.12.2023

Helse Nord har tatt i bruk nasjonal standard for Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 for å innfri nasjonale krav, samt legge til rette for overføring av svar til Kjernejournal/Helse Norge.

Ved innføring av Pasientens prøvesvar er det nødvendig å endre på måten svarene sendes ut på fra laboratoriene.  Fra 8.januar 2024 vil alle svarmeldinger inneholde historiske svar. Det betyr at tidligere sendte svar på samme rekvisisjon sendes på nytt inntil alle analyser er besvart.

Vi er kjent med at dette kan skape utfordringer i enkelte journalsystemer, og ber om at legekontorene selv sjekker med sin EPJ-leverandør om de oppfyller standarden.

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 - ehelse, kapittel 7.5.6