Behandling

Rusavhengighet, døgnbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling.

Før

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat er det viktig med godt forarbeid.

Forarbeidet består i å avklare flere forhold relatert til pasientens situasjon. Det er viktig at institusjonen er best mulig kjent med pasientens situasjon, og at pasienten får god informasjon før innleggelsen.  

For de pasientene som har lokal oppfølging, er det viktig at det knyttes kontakt mellom behandlingsinstitusjon og det lokale hjelpeapparatet allerede før innleggelse.

Under

Under en døgnbehandling oppholder pasienten seg på døgnenhet.

Behandlingen tilrettelegges ut fra pasientens behov. Tilbudet kan bestå av både individuelle samtaler, deltakelse i grupper og deltakelse i aktivitet. Viktige fokus under innleggelsen vil også være involvering av pårørende, avklaring av barn som pårørende samt avklaring av oppfølgingsbehov for tiden etter utreise.

En viktig del av døgnbehandling for rusavhengighet er miljøterapi. Dette omfatter samhandling og samvær med ansatte og medpasienter innenfor trygge rammer. Alle døgnbehandlingsinstitusjoner for rusavhengighet skal ha nedskrevne husordensregler, dette for å sikre et trygt og godt behandlingsmiljø. Husordensreglene kan variere noe fra institusjon til institusjon. Pasienten kan få informasjon om disse før innleggelse.  

På døgnenheter vil det være helsepersonell tilgjengelig gjennom hele døgnet.

Etter

Etter et opphold i døgninstitusjon overtar det lokale hjelpeapparatet. Før avslutning av døgnbehandling vil det være møter/samtaler mellom sykehuset og det lokale hjelpeapparatet.

Ved utskrivelse mottar pasienten og henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

Les pasientjournalen på helsenorge.no

Etter at du eller barnet ditt har vært hos oss for behandling skriver legen en rapport (epikrise) om hva som er gjort og der han eller hun anbefaler hvilken behandling du skal ha videre. Denne epikrisen og andre dokumenter i pasientjournalen din finner du når du logger deg inn på helsenorge.no
Klikk her for å logge deg inn på helsenorge.no
promo_kvinne_med_laptop_helsenorge.jpg