Behandling

Medisinfri behandling

Medisinfri behandling er et tilbud til pasienter med psykoselidelse eller bipolar lidelse som ønsker å greie seg uten medisiner, eller trappe ned på medisiner.

Medisinfri behandling vektlegger frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet om egen helse og livssituasjon. Vi tror på at det er du selv vet best hva som trengs for at du skal klare å leve uten antipsykotiske eller stemningsstabiliserende medisiner. Medisinfri behandling gir deg muligheten til å ta gode valg gjennom å bli bevisst på de utfordringene og mulighetene du står overfor. 

Dette er Medisinfri behandling i UNN

 

Henvisning og vurdering

Det er behandleren på ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS) eller senter for psykisk helse og rus (SPHR) som henviser videre til Medisinfri behandling ved UNN.

Egenhenvisning

Vi ønsker også at du fyller ut egenhenvisningsskjema om forventninger og motivasjon for medisinfri behandling. Du kan laste ned skjemaet her, og legge det ved henvisningen fra behandler:

Egenhenvisning - fylles ut av pasienten og legges ved henvisning fra behandler

Nye henvisninger vurderes fortløpende. Vanligvis tar vi kontakt med deg og den som henviste deg innen to uker etter at henvisningen er mottatt hos oss. 

Henvisningsveiledning for lokale behandlere

Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten og skal inneholde følgende informasjon:

 • Hvem som er henvisende instans og eventuelle kopimottakere
 • Pasientopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, nærmeste pårørende oppgitt av pasienten, omsorg for barn, tolkebehov, språk)
 • Personlig informasjon (familiesituasjon, arbeids-/skolesituasjon, kommunale tjenester som pasienten mottar, funksjonsvurdering, boforhold, høyde og vekt, alkohol og rusvaner)
 • Henvisningsdiagnose, aktuell problemstilling (inkludert somatisk og psykiatrisk sykehistorie som er aktuell)
 • Bakgrunn for henvisning, Legemidler i bruk (inkludert reseptfrie legemidler, naturpreparater og alternativ behandling) inkludert eventuell nedtrappingsplan

Vi ønsker at egenhenvisningsskjema fra pasienten legges ved henvisningen fra behandler.

Nye henvisninger vurderes fortløpende. Vanligvis tar vi kontakt med pasient og henviser innen to uker etter henvisningen er mottatt hos oss. 

Før

Som regel har du allerede fått gjennomført utredning og diagnostisk vurdering når du blir henvist til medisinfri behandling. Før behandlingen begynner, vil vi kartlegge din sykdomshistorie, familieforhold og sosiale forhold, siden disse påvirker både hverandre og behandlingen på ulike måter.

Første fase i medisinfri behandling skjer som regel før du blir innlagt. Den handler om å øke bevisstheten om det å bli frisk, og at du definerer det for deg selv. Vi ønsker at du som pasient bidrar mest mulig i utformingen av ditt eget behandlingsopplegg. Det er nyttig å bruke tid på å undersøke områder i livet som du gjerne vil jobbe med, og formulere dine personlige mål for tilfriskningen.

I denne fasen diskuterer vi dine ønsker, preferanser og forventninger til behandlingen, og sammen med deg lager vi et utgangspunkt for behandlingsforløpet. Dette skjer også i nært samarbeid med ditt lokale nettverk. Støtte fra ditt eget nettverk er svært viktig når du skal greie deg uten medisiner.

Under

Medisinfri behandling er individuelt tilpasset og involverer flere ulike typer fagpersoner. Behandlingen bygger på tre grunnleggende prinsipper eller perspektiver:

 • Nettverk: Medisinfri behandling foregår alltid i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket er viktig. I tillegg vil arbeid med private nettverk og familie være sentralt.
 • Recovery, som betyr bedring eller tilfriskning. At mennesker med alvorlige psykiske problemer «kommer seg», er ikke noe nytt. Brukere og pårørende har visst dette i en årrekke, og forskning har lenge dokumentert det. Recovery er ikke en spesifikk behandling, men handler om alt det du selv gjør for å håndtere ulike psykologiske og sosiale vansker og leve et meningsfullt liv.
 • Medisinfrihet: Innebærer at det i hovedsak ikke blir brukt antipsykotiske eller stemningsstabiliserende medisiner i behandlingen. Medisinfrihet er et mål med behandlingen, men ikke en forutsetning for å motta tilbudet. For noen vil det viktigste være å få hjelp til nedtrapping av medisiner.

Behandlingstilbudet

Bedringsprosessen dreier seg om å gjenskape tilhørighet i nærmiljøet og en identitet utenfor problemene dine, altså at du skaper deg et liv på tross av den situasjonen du er i og de plagene du har. Din egen aktive innsats er svært viktig i bedringsprosessen og kan oppleves som langt mer betydningsfull enn fagfolks bidrag. Medisinfri behandling i Tromsø består av ulike aktiviteter og tilbud både i gruppe og individuelt:

Gruppetilbud

Både pasienter og ansatte deltar i gruppetilbudene. Vi tilpasser disse aktivitetene slik at alle kan delta:

Her fokuserer vi på mestring av psykiske lidelser og personlige bedringsmål. Dette skjer i stor grad ved en kombinasjon av undervisning, grupperefleksjon, erfaringsdeling og samtale. Noen ganger også med individuelle oppgaver og ferdighetstrening. Det er et tema for hver uke som knyttes opp mot recovery-perspektivet. Disse temaene er i stor grad alminnelige og like fullt relevante for det å komme seg fra psykiske vansker. Eksempler på mulige tema er: Et meningsfullt liv, Mål og drømmer, Søvn og søvnmestring, Forståelse av psykiske lidelser, Stressmestring, Flokken min – relasjoner og nettverk, Medisiner, psykiske lidelser og nedtrapping, Livets opp og nedturer, Kriser og kriseplaner, Aktivitets og fysisk helse. Dette gruppetilbudet er i stor grad inspirert av IMR-programmet og Recovery college/Recoveryskolen.

Den fysioterapeutiske behandlingen tilrettelegges individuelt i samråd med deg. Det er lagt opp til 3 timer gruppetrening i uka, både i gymsal og ute. I tillegg til dette tilbys individuell oppfølging ved behov. I løpet av oppholdet kan vi også bistå med å finne aktuelle aktivitetstilbud på hjemplassen.

Fysisk aktivitet og trening

Forskning viser at selv en begrenset mengde fysisk aktivitet gir helsegevinst. Sett i et psykisk helseperspektiv bidrar fysisk aktivitet til økt livsutfoldelse og glede, overskudd og energi, bedre søvnkvalitet, styrket selvbilde og økt mestring.

Kroppsterapi

Ved psykiske vansker er kroppslige plager ofte en del av symptombildet. Kroppsterapi kan gi økt oppmerksomhet til kroppen, minske stress- og angstnivå, normalisere spenningsnivå og styrke kroppslige ressurser. Behandlingen kan bestå av oppmerksomhetsøvelser, avspenningsøvelser, og kan bidra til en bedre kroppslig og følelsesmessig balanse.

Tradisjonell fysioterapi
Kvinne med fysioterapiball

Fysioterapeut Marianne Madsen Viberg.

Fysioterapi handler om å se kropp, bevegelse og funksjon i sammenheng med hendelser og opplevelser gjennom levd liv, nåværende situasjon, sosiale og kulturelle forhold. Fysiske og psykiske påkjenninger kan føre til muskel- og skjelett lidelser. Dette er grunnlaget for hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Fysioterapeuten bruker ulike metoder, teknikker og øvelser i behandling og gir informasjon og veiledning. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsbedring, eventuelt opprettholde funksjon på kort sikt. Pasientens aktive deltakelse er helt sentralt i behandling.

Kunstterapi er å uttrykke seg ved hjelp av kreativitet. Å skape et uttrykk, for eksempel et bilde, kan være en måte å «sette ord på» tanker og følelser. Når man skaper noe med hendene trengs det ikke ord, ordene kommer etterpå. Bilder, farger og symboler kan fortelle en historie.

Eivor Meisler (til venstre) og Dora Schmidt Stendal
Eivor Meisler (til venstre) og Dora Schmidt Stendal.

Individuelle tilbud og aktiviteter

 • Mindfulness-øvelse daglig for de som ønsker det
 • Daglige måltider og oppgaver som gjelder dette
 • Samtaler med ditt behandlingsteam
 • Samarbeid med nettverket rundt deg, for eksempel dine nærmeste, fastlegen, kommunehelsetjenesten og andre instanser eller viktige støttespillere

I avdelingen ønsker vi å samarbeide om mange hverdagslige gjøremål. Vi ønsker at alle skal kunne delta og bidra til hvordan avdelingen skal være. Vi har for eksempel åpent kjøkken hvor de som ønsker kan være med å lage mat.

I tillegg tilbyr vi ulike individuelle psykoterapeutiske metoder, fysioterapi, kunstterapi, ferdighetstrening, arbeid med musikk og samspill, etc.

Her kan du se eksempel på en ukeplan.

Etter

Medisinfri behandling er alltid en del av et behandlingsforløp i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket står i fokus. En sentral del i behandlingen kan for noen være å utarbeide en detaljert plan for å mestre kriser, hvor ulike potensielle utfordringer og faresignaler, samt ulike mestringsstrategier og støttepersoner listes opp.

Kontakt

UNN Åsgård Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Kontakt Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Oppmøtested

Bygg 3, plan 2

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Transport

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.