Russeksjon Narvik, døgnenhet

Døgnenheten tar imot både kvinner og menn over 18 år som trenger hjelp med ulike typer rusproblemer. Eksempler på slik avhengighet kan være alkoholavhengighet, avhengighet av narkotiske stoffer, medikamentmisbruk- og avhengighet, og blandingsmisbruk.

Russeksjon Narvik tilhører Rusavdelingen i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF.

Vi har ca. 60 ansatte fordelt på yrkesgrupper som jobber tverrfaglig; sykepleiere, psykologer, leger, sosionomer, fysioterapeut, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter og fagarbeidere.

Behandlingsteam   Alle pasienter får sitt eget team som består av pasienten selv, behandler, psykolog, miljøkontakt og lege.

Forløpskoordinator: Forløpskoordinator for ruspakkeforløpet tar kontakt med pasienten før innleggelse. Forløpskoordinator og behandlingsteam har ansvar for samarbeid med lokalt hjelpeapparat eller andre instanser. 


Enheten tilrettelegger i hovedsak ikke for parbehandling. 
 
Enheten gir mulighet for §12-soning/behandling. Dette forutsetter at pasienten har fått de nødvendige avklaringene med rettsvesenet.
 
Russeksjon Narvik døgnenheten tilbyr kortidsbehandling (vanligvis 10 til 12 uker).
 
Romfasiliteter
Døgnenheten har plass til 22 pasienter på enerom. To og to pasienter deler bad. Seksjonen har flere ulike oppholdsrom og aktivitetsrom. 
 
Besøk og permisjoner
Pasientene kan motta besøk innenfor besøkstidene eller etter annen avtale. Permisjoner kan være en lærerik og viktig del av behandlingen, og disse skal planlegges godt. Pasientene kan søke om ulike typer permisjoner under innleggelsen på Døgn. De første 2-4 ukene gis det vanligvis ikke overnattingspermisjoner.

Behandlingen ved Russeksjon Narvik tilrettelegges individuelt. De fleste av våre pasienter har en blanding av gruppeterapi, individuelle samtaler /aktivitet og miljøterapi som en del av sin behandling.

Seksjonen tilbyr ulike typer gruppebehandling 

Pasientene anbefales å delta i denne typen tiltak, og de fleste pasientene på Døgnenheten deltar i en eller flere grupper i løpet av behandlingstiden.

Endringsgruppe
I Endringsgruppen jobber pasientene med den usikkerheten svært mange kjenner på når de vurderer å endre rusvaner. Pasienten får mulighet til å styrke et valg om å stå rusfri gjennom refleksjon og diskusjon med andre gruppe- medlemmer og personal.

Mestringsgruppe
Kognitiv adferdsterapi med fokus på å bygge mestringstillit og jobbe med tilbakefallsforebygging. Pasientene jobber med å få innsikt i risiko- situasjoner, utarbeide kriseplan, jobbe med nettverk, ha fokus på egne ressurser og bli bevisst konkrete mestringsstrategier.

Kvinnegruppe
Gruppa jobber med ulike temaer som er relevante og viktige for å få økt innsikt og økt mestring for den kvinnelige pasienten. Eksempel kan være temaer om morsrolle, selvbilde, kvinners vei inn og ut av rusen mm. Kvinnene får mulighet til å bygge relasjoner, oppleve sosial mestring, og få positive opplevelser og samhold med andre kvinner.

Selvhevdelsesgruppe
Gruppa har fokus på å styrke pasientens sosiale kompetanse og evne til god kommunikasjon. Pasientene får innsikt i egne væremåter og får trening i å kommunisere egne behov og sette grenser, uten å  ”tråkke” på andre eller bli for passiv.

Friluftsgruppe
Friluftsgruppen har fokus på mestring i friluft, bruk av natur og positive opplevelser. Friluftsliv er i utgangspunktet gratis og krever lite avansert utstyr, er tilgjengelig for alle og gir mange muligheter. Friluftsgruppen vil bidra til mestring, kunnskap og verktøy for å bruke naturen aktivt.

Miljøterapi
Miljøterapien har fokus på det daglige samspillet, gode hverdagsrutiner med rammer, aktiviteter og støtte i omgivelsene. Det å ta del i et slik fellesskap bidrar til mestring og utvikling, og er en svært viktig del av behandlingen. 

Døgnenheten har en ukeplan med faste gjøremål, møter og måltider. Gjennom å følge ukeplanen vil våre pasienter få en mulighet til god døgnrytme og mange ulike former for mestringstrening sammen med både medpasienter og personal. Ukeplanen gjelder i all hovedsak for alle pasientene og fra den dagen de kommer inn til behandling.

Ukeplanens faste punkter:

 • Fellesmøter to ganger hver dag (morgenmøte og ettermiddagsmøte)
 • Kjøkkentjeneste og andre faste oppgaver i fellesskapet
 • Morgentrim 3 dager i uka 
 • Frokost, lunsj, middag og kvelds til faste tider i felles spiserom/kantine
 • Aktivitetskvelder to kvelder i uka. Hensikten er å finne nye, eller gjenoppta gamle, hobbyer og aktiviteter som kan være til hjelp i et rusfritt liv
Pasientene har i løpet av uka ganske mye tid til egen disposisjon, og ansvaret for planlegging av fritid og aktivitet legges hovedsakelig til pasienten selv. 
Seksjonen har både lokaler og omgivelser som gir et meget godt utgangspunkt for ulike opplevelser og hobbyer. Seksjonen har egen aktivitetsstue, snekkerverksted, gymsal og treningsrom.

Trening og kosthold
Tilpasset trening/aktivitet og riktig kosthold kan være viktig og nyttig i arbeidet med å mestre livet uten destruktiv rusmiddelbruk. Vi har derfor fokus på dette i behandlingshverdagen gjennom regelmessig trim, oppfordring til trening, og regelmessige måltider med sunn og god hverdagsmat. 

Kunstterapi
Pasientene som har dette tiltaket jobber sammen med kunstterapeut der metoden er bruk av alternative uttrykksformer for å få økt innsikt og mestring.
 
Kvinnetiltak
Aktiviteter der bare kvinnene deltar. Fokus på opplevelse, mestring og samhørighet.
 


Kontakt

Telefon

Resepsjonen:

76 17 14 90

Inntaks- og forløpskoordinator

76 17 03 70

Slik finner du fram

Oppmøtested

Buveien 75, 8521 Ankenes

 
 

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Dette må være klart før innleggelse

 • ​Billett/reiseplan til behandling
 • Klær og skotøy til aktiviteter inne og ute alt etter årstid + eventuelt. utstyr til fritidsaktiviteter
 • Økonomiske forhold: Under planlegging av innleggelse må det tas høyde for at enkelte aktiviteter som tilbys ved klinikken koster penger. Dette kan eksempelvis være materiell som brukes på aktivitetsstue / snekkerverksted. Er det behov for søknad om penger til aktivitet kan dette gjøres via NAV.
 • Det vil være en fordel om du har egen bolig og etablert kontakt med lokalt hjelpeapparat før innleggelse.

Russeksjon Narvik som en del av spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å gjøre en vurdering hvorvidt du oppfyller de helsemessige krav for førerkort.  Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av Førerkortforskriften og Vegtrafikkloven​. ​Velkommen!

Vi ønsker deg velkommen til Russeksjon Narvik.

Vi har som mål å tilby deg god hjelp og et godt samarbeid slik at du oppnår god nytte av rusbehandlingen. Vi ønsker dialog rundt opplevelser og erfaringer du gjør deg. Dine tilbakemeldinger er viktige, da vi opplever at mange problemer/utfordringer kan føre til tilbakefall eller stillstand i behandlingsprosessen.

Du vil være en av flere pasienter som får behandling hos oss. Derfor har vi utarbeidet husordensregler som det er viktig at alle respekterer og følger. Noen regler er lovpålagt og noen har vi laget fordi vår erfaring tilsier at det er nødvendig. 

Rutiner du samtykker til for at vi skal kunne yte best mulig helsehjelp

 • Ved innleggelse skal alle medbragte legemidler, vitaminer og helsekostprodukter leveres inn.
 • Under innleggelse vurderes det som svært viktig at du avlegger rusmiddeltesting i form av urinprøve og alkotest under tilsyn av personal for å sikre forsvarlig behandling.
 • Ved mistanke om innførsel og/eller bruk av rusmidler, kan det bli fattet vedtak iht. gjeldende forskrift om gjennomgang av ditt rom, dine eiendeler, kroppsvisitasjon (§8) og post til deg kan bli åpnet under påsyn av personal (§7). Ved ruspåvirket atferd, kan du bli bedt om å oppholde deg på pasientrom og nektes adgang til felles oppholdsrom.
 • Ved innleggelse på avrusningsenheten er det rutinemessig gjennomgang av dine eiendeler og kroppsvisitasjon iht. gjeldende forskrift (§8).

Under innleggelsen får man kjennskap til andres helse og livssituasjon. Vi ber deg behandle den informasjonen du får med forsiktighet og ikke dele med andre. Dette gjelder spesielt i sosiale medier.  

Av hensyn til personvern er det ikke anledning til å ta bilder, filme eller ta lydopptak av personal eller medpasienter.  

Det er ikke tillatt å medbringe, oppbevare, distribuere eller innta alkohol, illegale rusmidler, avhengighetsskapende medisiner eller brukerutstyr mens du er i behandling ved Russeksjon Narvik. Dette gjelder også under permisjoner. Medbragte rusmidler vil bli beslaglagt.  

Mobbing og seksuell trakassering mot medpasienter og personal aksepteres ikke, og det forventes at alle pasienter bidrar til et behandlingsmiljø preget av trygghet og respekt.  

Voldsutøvelse, truende atferd eller trusler om vold mot medpasienter eller personal, aksepteres ikke og kan medføre umiddelbar utskrivelse fra seksjonen.  

Det er forbudt å medbringe og oppbevare farlige og ulovlige gjenstander. Farlige gjenstander omfatter alle typer kniver, skytevåpen, stikkvåpen, verktøy, sprøyter og andre potensielt skadelige gjenstander. Disse vil bli beslaglagt eller oppbevart av personal.  

Røyking er kun tillatt på anviste plasser. E-sigaretter anses også som røyking.

Bruk av stearinlys eller andre brennende gjenstander (røkelse, grill etc.) er ikke tillatt ifølge sykehusets brannforskrifter.  

Besøk avtales med ansatte på forhånd. Besøket skal ikke kollidere med dagsprogrammet.

Det er ikke anledning til å gå på medpasienters rom uten samtykke, eller når det er nattero-tid på seksjonen.

Gi beskjed når du forlater avdelingen og når du kommer tilbake, dette av brannvernhensyn.

Permisjoner vurderes individuelt etter søknad. Ved avrusning frarådes i all hovedsak permisjoner.  

Måltider inntas som hovedregel i felles spiserom til faste tider.

Interne instrukser om håndtering/oppbevaring/lagring av matvarer må følges der det foreligger.  

Det skal være ro på avdelingen mellom klokken 00:00 og 07:00 på hverdager.

Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom klokken 02:00 og 07:00.

I dette tidsrommet oppfordres pasientene til å trekke seg tilbake på eget rom for å finne ro for natten.  

Mobiltelefon skal settes på lydløs når du oppholder deg i fellesarealene.

Vis hensyn slik at du ikke forstyrrer andre ved bruk av telefon, TV, musikk og data. Private telefonsamtaler må tas utenfor fellesarealene.  

Vis hensyn til andre når du oppholder deg i fellesareal/spiserom.

Det forventes at alle ivaretar personlig hygiene. Bekledningen skal ikke virke støtende eller provoserende. Av hygieniske årsaker skal alle benytte egnet fottøy.

Etter trening er det anbefalt å dusje og skifte før man oppholder seg i fellesrom.

Parfyme og andre sterkt parfymerte produkter er ikke tillatt av hensyn til allergi.  

Det forventes at alle holder eget rom rent og i orden, og at alle rydder etter seg i fellesrom.  

Det er ikke tillatt med dyr i avdelingen, dette av hensyn til allergi.  

Avdelingen kan være behjelpelig med oppbevaring av verdisaker. Oppbevaring skjer på eget ansvar.  

Etablering av relasjoner som innebærer intimitet utover vanlig vennskap, vil kunne svekke fokus og påvirke nytteverdi av behandlingen som tilbys deg. Etablering av parrelasjoner anbefales derfor ikke, og vil således bli tatt med som et viktig moment i helhetsvurdering når det gjelder nytteverdi av innleggelsen.  

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Måltider inntas i kantine/spiserom. Det serveres frokost, lunsj, middag og kvelds. Ved spesielle behov kan dette tilrettelegges etter avtale med kjøkkenet.  

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Det er ikke tillatt å parkere rundt rundkjøringen ved hovedinngangen.  ​

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware