Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN drifter de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator og UiT driftet tidligere.


Vi bruker denne nettsiden til å legge ut informasjon og dokumenter som er aktuelle for de som organiserer, driver og gjennomfører spesialistutdanning i foretakene. Informasjonen sprees også direkte til foretakene.

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering.

 Formålet med de regionale utdanningssentrene og dets arbeid er:   

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt
Forenklet kan vi si at våre hovedoppgaver er

 • Arrangere vår andel av de anbefalte kursene i ny spesialistutdanning
 • Være rådgivende for foretakene i regionen mht implementering og drift av ny spesialistutdanning
 • Koordinere tilgangen på spesialiseringsperioder og andre læringsaktiviteter som ikke kan gis i ett enkelt foretak.

Felles mandat for RegUt

Denne veiledningen har til hensikt å gi en samlet orientering om rammene for fast ansettelse av lege i spesialisering og nødvendige avtaler som må etableres/ er etablert, for samarbeid om spesialiseringsperioder for leger i spesialisering.

Notatet her gir en nærmere beskrivelse av sammenhengen mellom den overordnede samarbeisavtalen som er inngått mellom landets sykehusforetak, den faspesifikke bilaterale avtalen som er inngått mellom to foretak (fagavtale) og de arbeidsavtaler som inngås med den enkelte LIS.

Maler for arbeidsavtaler ligger hos Personalavdelingen i foretaket

Sentrale og veiledende dokumenter og maler
Finnmarkssykehuset; Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS 2 og LIS3 (prosedyre)

Dette notatet er forfattet av det regionale prosjektet for implementering av ny LIS utdanning i Helse Nord, til hjelp i arbeidet med konvertering. Gruppen ser at det vil kunne dukke opp svært mange spørsmål undervegs i arbeidet og vi vil bistå med svar og avklaringer forløpende.

Legene har etter Spesialistforskriften § 37 rett til en vurdering av oppnådde læringsmål på bakgrunn av kompetanse oppnådd ved tjeneste og andre læringsaktiviteter som allerede er gjennomført etter gammel ordning. Alle LIS kan i prinsippet overføres til ny utdanningsordning.

En LIS er formelt og dokumentert overført til ny utdanningsordning når vedkommende:

 1. Har fått tildelt utdanningsplaner del 2/3 i faget samt FKM, i kompetansemodulen.
 2. Planene er oppdatert mht hva som er godkjent og hva som gjenstår (har levert dokumentasjon på tidligere gjennomførte prosedyrer og kurs. LIS laster selv dokumentasjonen inn i kompetanseportalen).
 3. Har en oppdatert individuell gjennomføringsplan som viser hva som er vurdert som tellende inn i minstetiden, gjenstående spesialiseringsperioder og anslått tid for avslutning.
To sentrale og veiledende dokumenter
Anbefalt prosess for konvertering

Diagram, histogram
Fagsjef i UNN har fått svar fra HDIR vedr tolkning av kravet til fagkompetanse hos veiledere: «en spesialist i en av spesialitetene som har del 2 indremedisin kan veilede i del 2, mens veiledning i del 3, for eksempel i nyresykdommer, må foretas av en spesialist i nyresykdommer»

Foretakene skal sette svaret fra H-dir ut i praksis, og prosjektgruppen oversender derfor denne forklaringen;

 Vi vet at LIS i mange tilfeller jobber med læringsaktiviteter og læringsmål innen del 2 og del 3 samtidig og med gradvis overgang i volum av arbeid med LM og LA som tegningen under illustrerer.

 1. Kompetanse hos supervisører (godkjenne læringsaktiviteter) i ulike deler?
  Svar: Det er ingen krav til spesialitet her. Det overordnede er at alt man gjør skal være faglig forsvarlig. 
 2. Kompetanse hos veileder for LIS i Del 2 og Del 3?
  Svar: Se HDIR’s presisering over. Men, dette må praktisere med skjønn når vi ser at LIS i mange tilfeller vil jobbe med læringsmål innen del 2 og del 3 overlappende. 
 3. Kompetanse hos de som godkjenner læringsmål (LM) i ulike deler?
  Svar: Det er ikke forskriftsfestet kompetansekrav til de som skal godkjenne oppnådde læringsmål. Samtidig sier forskriftens §26 at

  «Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde lærings-mål dokumenteres så snart som mulig. I vurderingen skal det inn-hentes anbefalinger fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.» 

  Videre sier rundskrivet til  forskriftens § 26 følgende: 

  «Ledelsen må sikre at prosessene for vurdering er tilrettelagt slik at denne blir faglig forsvarlig og etterprøvbar».

  Prosjektgruppen vektlegger at den som godkjenner læringsmålene skal rådføre seg med veileder og bør rådføre seg med supervisører der hvor det er naturlig (må alltid gjøres når det ikke er konkrete læringsaktiviteter som danner vurderingsgrunnlag). Dette er ekstra viktig i de tilfeller den som godkjenner oppnådd læringsmål selv ikke er spesialist i faget.

I forbindelse med implementering av ny spesialistutdanning for leger var det behov for å opprette et samarbeid mellom spesialitetene i regionen. I et tidsbegrenset mandat for perioden 2019 – 2022 ble utvalgene kalt regionale utdanningsutvalg (RUU), og bestod av ett medlem fra hvert foretak i regionen som hadde spesialisering i aktuell spesialitet. I nytt mandat gyldig fra 1.1.23 er utvalgene endret til å kalles råd, og heter derfor heretter Regionale utdanningsråd (RUR).

Erfaringene er at de regionale utdanningsrådene utgjør en viktig brikke i spesialistutdanningen for leger. De rådspørres av Regionalt Utdanningssenter Helse Nord (RegUt) i ulike saker, for eksempel kursportefølje, kursinnhold og læringsmål, og de er sentrale i vurderingene av spesialiseringsperioder på tvers av helseforetak i Helse Nord. RUR-ene har også en viktig rolle i samarbeidet mellom helseregionene.

RUR skal være en samlende pådriver for god kvalitet i spesialistutdanningen for leger i regionen og nasjonalt, herunder:
 • gi faglige råd og anbefalinger til foretakene, fagsjef/-direktør og RegUt vedrørende LIS-utdanningen innen den enkelte spesialitet.
 • gi råd til foretakene og fagsjef/-direktør om spesialiseringsperioder (varighet og innhold) og utdanningsløp
 • bidra i samarbeid om utarbeidelse, gjennomføring og kvalitetssikring av læringsaktiviteter, ref. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 


Økonomi


Ordinære utgifter til møtedeltagelse og reise dekkes av respektive foretak. Større seminaraktivitet kan det søkes eksterne midler til.

Utvalgene (excel)

Kontakt oss på epost

Leder
Tina Mari Bruvoll
Telefon: 957 64 515

Digital pedagog

Camilla Takøy
Telefon: 41495065

 
Regional koordinator for spesialiseringsperioder
Telefon: 776 69 209
Mobil: 95 86 16 40
 
Kursadministrator/ rådgiver
Telefon: 777 54 024
 
Telefon: 777 54 032
 
Rådgiver
Telefon: 776 69 825

Kontakt

Telefon

Kursadministrator/ rådgiver

777 54 024
Ingrid Hemmingsen

Rådgiver / kursadministrator

77754032
Marit Småvollan

Rådgiver

77669825
Ida Therese Steffensen

Postadresse

UNN Tromsø
[Avdelingsnavn]
Postboks 100
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

PET-senteret, 9. etasje (G.906)

PET-senteret, Tromsø

Hansine Hansens vei 82

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram