Regionsenter for døvblinde

Regionsenteret for døvblinde gir veiledning og rådgivning til personer med sjeldne medfødte og ervervede tilstander som medfører døvblindhet, deres familier, lokale tjenesteytere og andre fagmiljøer i hele Nord-Norge. Personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse som er under utredning for døvblindhet hører også til målgruppen.

Tilgang til tjenestetilbudet kan gis uten at det foreligger en formell henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Regionsenteret for døvblinde skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet får samme tilbud og service som andre. Vi skal gi tjenester som ikke dekkes av det ordinære tjenesteapparatet. Dette kan være spesialisert informasjon, konsultasjoner, rådgivning/veiledning, medisinske, psykologiske og pedagogiske utredninger, forebyggende og spesialisert behandling, samt mulighet for kontakt med andre som har samme tilstand som en selv.

Personer med døvblindhet har et omfattende hjelpebehov. Regionsenteret skal gi brukerne tjenester som bidrar til at disse oppnår best mulig funksjonsnivå og mestrer hverdagen bedre. Våre tjenester er rette både mot individ og system. Vår bistand/veiledning til personer med døvblindhet og deres nærpersoner kan ofte strekke seg over mange år. Vi gir veiledning til blant endre brukere, pårørende, spesialisthelsetjeneste, NAV, PPT, barnehager og skoler og etablerer samarbeid innenfor sektorene helse, undervisning og arbeid. 

Regionsenteret for døvblinde skal samle, utvikle og spre kompetanse i regionen, slik at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet sikres et trygt og kvalitativt godt tilbud som bidrar til:

 • God helse, optimal utvikling og læring
 • Aktiv og meningsfull tilværelse i samspill med andre
 • God livskvalitet

Det arbeides tverrfaglig og tverrsektorielt rundt den enkelte bruker, noe som er en forutsetning for at brukeren skal få et helhetlig og tilpasset tilbud i lokalmiljøet. Internt og eksternt arbeider regionsenteret for god samhandling og dialog mellom bruker og hjelpeapparat. Livsløpsperspektivet er lagt til grunn for tjenesteytingen og kompetanseutviklingen.

Medfødt døvblindhet

I saker som omfatter barn og voksne med medfødt døvblindhet er hovedfokus på etablering av språk og kommunikasjon, livskvalitet, tilpasning av det sosiale og fysiske miljøet og deltakelse i eget nærmiljø. Dette gjelder særlig etablering av samspill og kommunikasjon, veiledning i partnerkompetanse og en miljømessig tilrettelegging som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet og fører til utvikling og læring.

Ervervet døvblindhet

Betegnelsen ervervet døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet har oppstått etter at språket er etablert.

Personer med ervervet døvblindhet kan ha behov for bistand på flere områder. Det kan gjelde overgangen fra en kommunikasjonsform til en for eksempel fra verbalt språk til tegnspråk, eller fra tegnspråk til taktilt tegnspråk. Det kan også gjelde opprettholdelse av bevegelsesfrihet, alle former for informasjon samt bistand til å bygge opp et kommunalt støtteapparat rundt den enkelte bruker.

Regionsenteret er et av fire regionale sentre i den nasjonale kompetansetjenesten for døvblinde i den Nasjonale kompetansetjenesten for døvblinde.

Vedlegg i rammeavtale mellom Regionsenter for døvblinde og Helse Nord RHF
 1. Regionsenteret for døvblinde (RSDB) gir et lavterskeltilbud i et livsløpsperspektiv. Henvendelser om tjenester kan komme fra alle, som for eksempel brukere og pårørende, kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.
 2. Tjenester ytes til personer med sjeldne medfødte og tidlig ervervede tilstander som medfører alvorlig syns- og hørselshemning / døvblindhet, deres pårørende, samt fagpersoner i det tverrsektorielle tjenesteapparatet på individ- og systemnivå.
 3.  Regionsenteret for døvblinde følger bestemmelsene om saksbehandlingstid i forvaltningsloven § 11a.
 4. Ved henvendelser om tjenester fra Regionsenteret for døvblinde fylles det ut et tilmeldingsskjema. RSDB er behjelpelig med å fylle ut skjemaet. Samtidig ber RSDB om samtykke til å innhente medisinske opplysninger om syn og hørsel.
 5. Etter at tilmeldings- og samtykkeskjema er mottatt, tar Regionsenteret for døvblinde kontakt og avtaler videre forløp.
 6. Alle ansatte ved Regionsenteret for døvblinde har taushetsplikt i saker som berører brukere av enhetens ulike tilbud eller deres familie/pårørende. For øvrig gjelder regler i forvaltningsloven § 13, samt kapittel 5 i helsepersonelloven.
 7. Klage vedrørende tjenester fra Regionsenteret for døvblinde rettes til regionsenteret. Er Regionsenteret for døvblinde uenig i klagen skal regionsenteret oversende klagen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, slik at klagebehandling kan begynne.

For helsepersonell med henvisningsrett benyttes elektronisk henvisning.

Pårørende og fagpersoner uten henvisningsrett kan ta kontakt via telefon eller bruke henvisningsskjema som sendes til Regionsenter for døvblinde. 

Last ned henvisningsskjema/tilmeldingsskjema her (pdf)

Skjema sendes til: 

UNN
Regionsenteret for døvblinde
Postboks 88
9038 Tromsø

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Tromsø sentrum, Grønnegata 83, 2. etasje

Grønnegata 83, Tromsø

Grønnegata 83

Postboks 88, 9038 Tromsø

​​Grønnegata 83 ligger i Tromsø sentrum, rett over veien fra biblioteket og kinoen. Det er sykkelparkering ved biblioteket og rådhuset, og gode bussforbindelser til og fra Tromsø sentrum.

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Vi har trådløst internett. Be om brukernavn og passord i ekspedisjonen.​

​​Vi har dessverre ikke egne parkeringsplasser. Du må benytte parkeringsplasser i Tromsø sentrum eller inne i parkeringstunnelen. 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kurs og møter

 • Kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet - kurs
  Møteplassen er et lærings- og mestringskurs for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Møteplassen er et arrangement for personer i alle aldre.
  Kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet - kurs
  Dato kommer