Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som igjen er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved UNN. Seksjonen har 8 sengeplasser. Inntaksområdet er Troms, Finnmark, Nordland, Ofoten og Svalbard.

Alle pasientene strir med problemer som man ikke har kunnet løse hjemme. Vi vektlegger å møte ungdommene med omsorg og åpenhet i en positiv atmosfære. De fleste pasientene er mellom 13 og 18 år.

Hvem kommer til ungdomspsykiatrisk seksjon?

Alle mennesker kan ha vansker knyttet til sine tanker, følelser og sin atferd. For noen kan disse plagene bli så alvorlige at de får stor innvirkning i de daglige aktiviteter, for familien og nettverket rundt personen.

Årsakene til den enkeltes problemer kan være mange, sammensatte og kan kunne forstås ut i fra ulike forhold som arv, miljø og sosiale aspekter. Ungdommene som kommer til UPS har en variert bakgrunn, og de som jobber ved seksjonen er erfarne fagfolk med et bredt kompetansefelt på ulike psyksiske lidelser, for eksempel innen autismeproblematikk, bipolar lidelse, skolevegring, psykose, depresjon og angst.

Noen pasienter forlater UPS etter endt opphold med en diagnose og en planlagt oppfølging, andre reiser hjem med en økt forståelse og kanskje nye strategier på å takle problematiske erfaringer og områder i livet. Felles for alle er at de har krav på å bli sett, hørt og møtt ut i fra sitt unike ståsted.

Kontakt og henvisning

Ungdommer kan legges inn på ulike måter. De fleste kommer etter henvisning fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til planlagt utredning og behandling. Noen legges også inn akutt som øyeblikkelig hjelp, etter henvendelser fra for eksempel fastlege eller legevakt, BUP eller andre sykehusavdelinger.

I tilfeller hvor det er fare for liv og helse kan det bli nødvendig med innleggelse mot pasientens vilje.

Innleggelse på seksjonen

Lengden på oppholdet kan variere. Noen pasienter er innlagt flere ganger på korte opphold. De fleste innleggelser varer 2-3 uker, andre innleggelser bare noen dager, og noen innleggelser i flere måneder. Innleggelsen kan ha et utredningsfokus og/eller behandlingsfokus.

UPS er åpent hele uken, hele året. Vi mener likevel at det er viktig at pasientene får være hjemme i perioder slik at de ikke mister kontakten med det miljøet de skal tilbake til. Ingen pasienter skal bli værende på avdelingen lenger enn det som er nødvendig. Mange pasienter reiser derfor hjem på permisjon i helgene.

Ifølge Pasientrettighetsloven har alle pasienter under 18 år rett til å ha en foresatt med seg under hele oppholdet. De aller fleste pårørende bor på pasienthotellet, i en av seksjonens familieleiligheter eller soverom, eller privat.

Personalet ønsker et tett samarbeid med foresatte, både ved samtaler på seksjonen og telefonkontakt.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelse i resepsjonen i første etasje.

Besøkstider avtaler vi med de foresatte.

Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget

Hansine Hansens vei 92

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware