Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling er nå ferdig revidert og publisert i 3. utgave.

Håndbok i lindrende behandling er en samling av prosedyrer for behandling av palliative tilstander og symptomer utgitt av Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboka er primært rettet mot helsepersonell som har behov for veiledning i hvordan man kan lindre plager hos pasienter som nærmer seg livets slutt. Selv om tiltakene i utgangspunktet er utarbeidet for behandling av pasienter med avansert kreftsykdom, kan de være overførbare til andre pasientgrupper.

Gå til håndboka

Prosedyrene er kortfattede, konkrete og oppdaterte pr 10.mai 2024. Denne utgaven omfatter hovedsakelig praktisk medisinsk symptomlindring, men inneholder også råd og veiledning for kartlegging, prognostisering, medikamentadministrasjon, avmedisinering, eksistensiell og åndelig omsorg, kommunikasjon, ivaretakelse av pårørende, barn som pårørende, legemiddelinteraksjoner og linker til retningslinjer og andre prosedyrer.

Håndboka baserer seg i hovedsak på oppdaterte kunnskapssamlinger og egne usystematiske litteratursøk. Vi har brukt kilder som i stor grad er tilgjengelig via de fleste institusjoner som for eksempel UpToDate, Palliative Care Formulary, internasjonale retningslinjer og lærebøker. Håndboka er elektronisk tilrettelagt med bruk av hyperlenker (kobling). Referansene er oppgitt i slutten av hvert symptom/tilstand og fullstendig referanseliste finnes helt til slutt i dokumentet.

Ansvarsbegrensning

Vær oppmerksom på at mange av de omtalte medikamentene i denne boka anbefales utenfor godkjent bruk. For mange av anbefalingene er det heller ikke sterk evidens. Det påhviler derfor ansvarlig behandler et ekstra stort ansvar for dokumentasjon av behandlingen i journal og ekstra oppmerksomhet på effekt og bivirkninger ved behandlingen. Prosedyrene er ingen erstatning for andre normerte produkter fra f.eks. Helsedirektoratet, men er et supplement. Vi tar forbehold om eventuelle feil og er takknemlig for tilbakemelding om dette til reg.klb@unn.no

​Veiledende konverteringstabell for opioider


Konverteringstabellen for opioider revidert etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet. Du finner den på side 22 i Håndbok i lindrende behandling.

Veiledende konverteringstabell for opioider i palliasjon kan bestilles ved å sende e-post
Pris kr. 20,-

Inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge.

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling» er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan også være overførbare til andre pasientgrupper.

Last ned håndboka
Sitat fra Hippokrates; "Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste!”
Sist oppdatert 04.07.2024