Styrene valgte Åsgård

Styrene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord har vedtatt at nytt hovedsykehus for psykisk helse og rus skal bygges på Åsgård.

Publisert 23.03.2022
Sist oppdatert 16.06.2023

I 2021 pekte UNN-styret på Breivika som det beste alternativet. Men etter at Helse Nord ba om en ny og grundigere utredning, snudde både administrerende direktør og styret. 

Du kan se hele saksframlegget som ble behandlet i UNN-styret her​.

Følgende vedtak ble gjort av et enstemming UNN-styre 22. mars 2022:

  1. ​Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ Åsgård som hovedalternativ for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Nybygg psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
  2. Styret ber om at det utarbeides skisseprosjekt og investeringsgrunnlag for vedtatt alternativ som legges fram som konseptrapport for styret høsten 2022 sammen med ekstern kvalitetssikringsrapport av konseptfasen (KSK).
  3. Styret ber om at det i videre prosess utarbeides areal- og kostnadseffektive bygningsløsninger.
  4. Styret ber direktøren innen mai 2023 legge frem egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud.
  5. Styret ber direktøren innen mai 2023 tydeliggjøre i egen sak hvordan tjenesteutvikling og samhandling med somatisk virksomhet kan bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene rus og psykisk helsevern.
  6. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

27. april ble saken behandlet i styret i Helse Nord.

Følgende vedtak ble gjordt av et enstemming Helse Nord-styre 27. april 2022:

  1. ​Styret i Helse Nord RHF vedtar alternativ Åsgård som forutsetning for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Arealer til psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
  2. Styret forutsetter at prosjektet skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft, og ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere vurdering av dette i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan, 22. juni 2022.
  3. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og på konsernnivå.