Behandling av hjerteinfarkt i nord

Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. To av klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at flere andre tiltak, som kommer hele befolkningen i nord til gode, bør iverksettes først.

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen, UNN
Publisert 23.01.2017
Sist oppdatert 02.02.2017
En person som sitter ved et skrivebord med flere datamaskiner

PCI-behandling ved UNN Tromsø. Arkivfoto. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Akuttmedisinsk klinikk og Hjertemedisinsk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken i UNN konkluderer i sine høringssvar med at det er andre tiltak som må jobbes med først. Fagmiljøene i de to klinikkene fremhever at det største forbedringspotensialet ligger i å forsterke behandlingskjeden fra pasienten kjenner brystsmerter og ringer 113, til ambulanse rykker ut, legevaktslege aksjonerer til pasienten raskest mulig får tatt EKG og får stabiliserende og blodproppoppløsende behandling (trombolyse) før han raskest mulig transporteres til regionens PCI-senter.

En bedre oppskrift

Kombinasjonen av blodproppoppløsende behandling der pasienten befinner seg, og åpning og forsterkning av trange og tette kransårer ved PCI-senteret, har vist seg å gi gode resultater. Dette er ifølge høringssvaret fra Akuttmedisinsk klinikk og Hjertemedisinsk avdeling i UNN det mest effektivt tiltak for å redde liv og må tas i bruk i hele den nordlige helseregionen.

I høringssvaret fra Akuttmedisinsk klinikk fremgår det at det er store variasjoner i bruk og gjennomføringsgrad av prehospital, blodproppoppløsende behandling i Helse Nord.  PCI er ikke den viktigste delen i behandlingen av hjerteinfarkt. Den prehospitale organiseringen og innsatsen før pasienten kommer så langt som til PCI-senteret, har stor betydning for utfallet.

God behandling i nord

Behandlingen som i dag tilbys pasienter i nord med hjerteinfarkt, holder et høyt internasjonalt nivå. Resultatene av behandlingen måles først og fremst ved dødelighet etter hjerteinfarkt. Nord-Norge, Nordland inkludert, ligger på samme nivå som resten av Norge, blant de beste i verden (kilde: Hjertemedisinsk avdelings høringssvar). Klinikken mener at Nord-Norge trenger et sterkt fagmiljø med høyt pasientvolum som også kan ta ansvar for de kompliserte hjerteinfarktene. 

UNNs hovedbudskap

Administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsens innstilling til høringssvar i denne saken, behandles av UNN-styret  8. februar.  Dette er hovedinnholdet i direktørens innstilling:

  • UNN er opptatt av likeverdige tilbud til befolkningen i hele regionen samt å sikre like god kvalitet i behandlingen uansett bosted
  • De relativt beskjedne forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt som er registrert, skyldes manglede bruk av blodproppoppløsende behandling (trombolyse) i ambulansetjenesten. Dette må forbedres.
  • Det er ikke dokumentert helsegevinst ved opprettelse av PCI-senter i Bodø. Når det i tillegg er risiko for å redusere tilgjengelig kompetanse i Tromsø, kan det ikke være riktig å etablere et nytt tilbud i regionen som totalt kan svekke det vi har i dag.
  • UNN erkjenner at det er problem knyttet til transportlogistikken i nord. Luftambulansetjenesten må derfor organiseres slik at det ikke oppstår forsinkelser.
  • Det finnes svært gode kvalitetsregistre for hjerteinfarkt som viser behandlingsresultater og pasientforløp. Her vil Helse Nord RHF kunne følge resultatutviklingen og eventuelle geografiske forskjeller nøye i årene fremover

Behandles i UNN-styret 8. februar

UNN sitt styre skal behandle denne saken i styremøte 8. februar og vil gi Helse Nord sin tilrådning etter den tid. 

Helse Nord RHF sin høring kommer etter en utredning som viser at pasienter i Helse Nord får god behandling ved hjerteinfarkt. Samtidig påvises noen forskjeller i behandlingstilbudet. 

Det foreslås aktuelle tiltak for å redusere forskjellene og sikre et likeverdig tilbud. Utredningen vurderer fordeler og ulemper ved å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø, men konkluderer ikke. 

Helse Nord RHF skal legge frem hjerteinfarktutredningen til endelig behandling i styret i Helse Nord RHF den 22. februar.
Styret skal da også beslutte om det skal etableres et eventuelt PCI-senter i Bodø. 

Høringssvar

Høringssvarene fra UNN, Akuttmedisinsk klinikk og Hjertemedisinsk avdeling i UNN kan leses i sin helhet i vedlagte dokumenter: