Overordnet samarbeidsavtale

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

​Avtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres.
Målet er at pasientene/ brukerne skal oppleve at tjenestene:   

a) er faglig gode
b) er samordnet og helhetlige og preges av kontinuitet
c) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
d) ivaretar pasientenes og brukernes rett til informasjon, medbestemmelse og medvirkning.

Overordnet samarbeidsavtale skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder mv, samt fastsette en prosess for inngåelse av tjenesteavtaler mellom partene.

Overordnet samarbeidsavtale

Sist oppdatert 12.08.2019