Forskningsprosjekt

Astma og allergi i norsk krabbeindustri

2009 - 2015

Krabbe i produksjon
Astma og allergi i norsk krabbeindustri er et forskningsprosjekt som startet i 2009, finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Astma og Allergiforbund. Forskningsgruppa har bestått av forskere og yrkeshygienikere ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), samt samarbeidspartnere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og James Cook University i Australia. En PhD-kandidat har vært tilknyttet prosjektet ved UNN.
 
Astma og allergi er kjente helseutfordringer i sjømatindustrien. Det er flere ting som kan bidra til utvikling av helseproblemer, deriblant bioaerosoler som er små dråper i luften med biologisk materiale. I krabbeprosesseringsfabrikker kan disse bioaerosolene inneholde deler fra krabbene som prosesseres. Disse dråpene blir pustet inn av arbeidere og kan utgjøre et problem. Bioaerosolene kan forårsake helsemessige utfordringer for arbeiderne hvis de pustes inn. Risikoen for å utvikle luftveisplager og allergi er stor når man jobber med krabbe, og det kan blant annet skyldes at disse bioaerosolene pustes inn. Vi ønsket å finne ut mer om eksponeringen for bioaerosoler hos arbeidere som prosesserer kongekrabbe, hvor bioaerosolene dannes og hvilken effekt de har for utviklingen av allergi og luftveisproblemer blant de ansatte. 
 
Krabbe i produksjon
Prosjektet fant at det er en økt tilstedeværelse av luftveissymptomer blant krabbeprosesseringsarbeidere sammenlignet med en kontrollgruppe. Det var liten forskjell i lungefunksjon og det var flere i kontrollgruppa som rapporterte at de hadde astma og allergi sammenlignet med krabbearbeiderne. Blodprøver og prikktester fant spesifikk allergi mot krabbe hos 9 % - 18 % av krabbearbeiderne. På bakgrunn av dette mener vi at arbeidere som prosesserer krabbe har en økt risiko for å utvikle yrkesrelatert astma og allergi. 
 
Selv om krabbearbeiderne hadde mer luftveissymptomer og hadde allergisk reaksjon mot krabbe, hadde de mindre astma enn i kontrollgruppa. Dette tyder på at det kan være en «healty worker effekt» blant krabbearbeidere. Det vil si at de arbeiderne som ikke er friske slutter i jobben fordi det blir vanskelig å være på jobb med astma eller allergi, og de som da blir værende igjen på jobb er de friskeste arbeiderne. Dette fører til en undervurdering av helseutfordringene med å jobbe med krabbeprosessering. 
 

Publikasjoner i media om prosjektet:

 

Doktorgradsavhandling og fagfellevurderte artikler: 

 
 


​​​

Sist oppdatert 31.01.2024