Søk

Hovedmeny

Forside   |  Fag   |  Temasider   |  Antibiotikaresistens.no   |  NORM

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i Lov av 18. mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (Jfr. Helseregisterloven).

Det er fastsatt nærmere bestemmelser for NORM i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

Formålet med NORM:

  • Innsamle og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid.
  • Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til mikrobers utvikling av resistens mot antibiotika, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten i forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens og helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer.
  • Bidra til å skaffe grunnlag for å gi befolkningen og lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antimikrobielle midler.
  • Gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er databehandlingsansvarlig for NORM mens Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er databehandler. Forholdet mellom FHI og UNN er regulert i en egen databehandleravtale. UNN har ansvar for drift av registeret og rapportering av resultatene i samråd med Fagrådet for NORM som er sammensatt av leverandører og brukere av data i registeret.

Fra 2004 er NORM ansvarlig for norsk deltagelse i Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARSS, fra 2010 EARS-Net).

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotika-resistens hos mikrober

Kontaktperson
Gunnar Skov Simonsen
Tlf. +47 77 62 84 93
Fax: +47 77 62 70 15

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NORM
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø

E-post til NORM

E-post til Postmottak (send aldri personopplysninger)

www.antibiotikaresistens.no

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no